• English Skills Speaking Writing Reading
 • Sports Swimming
 • Teamwork

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

24-May-17

 

Applied
 • จบปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการสอน สอนสนุก สอนเข้าใจ สอนเป็นระบบ
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

24-May-17

 

Applied
 • พัฒนาความเข้าใจเรื่องจำนวน การบวก การลบ การคูณ
 • มีใจรักในการสอน
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.