• Global company
 • Attractive package
 • Large organization

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Proven working experience as a controller
 • Male or Female 35-45 years old.
 • Over 10 years working experience in Accounting

20-Apr-17

 

Applied
 • จ่ายเช็ค-รับวางบิล Supplier,วางบิล Customer
 • เคยทำงานด้านบัญชีโรงงาน 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.(บัญชี) ขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Global company
 • Attractive package
 • Large organization

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.