• Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชีเกี่ยวอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี - การเงิน
 • เพศชาย /หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในระดับเจ้าหน้าที่บัญชี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.