• ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

16 hours ago

 

Applied
  • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.