• Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท
 • ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula

18-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ปิดงบได้ ทำบัญชีทั้งระบบได้

16-Jan-17

 

Applied
 • Accounting
 • month-end closing
 • oracle, hyperion

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.