• ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น
  • มีความรู้และทักษะด้าน Content Management System

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.