• การศึกษา ปริญญาตรี โท เอก สาขาโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์บริหารศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 10 ปี
  • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.