• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.