• Maintains operations by preparing policies
 • F&B management
 • valuating and auditing food, beverage and service

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี, งานด้านเอกสาร

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล-สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงาม-รพ. อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช/ม.6 ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์งานผู้ช่วยทันตกรรม อย่างน้อย 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเวชกรรมความงามหรือศัลยกรรมความงาม

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.