• High school diploma or educational
 • IWCF Training
 • 2 or more years experience in offshore drilling

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย
 • เพศชายและหญิงอายุ 20 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกอบรบ นวดสปา อโรมา นวดไทย

24-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมรถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรถยนต์

24-Apr-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าจากคลัง
 • เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี (มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2)

24-Apr-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าจากคลัง
 • เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี (มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2)

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.