• Bachelor Degree in related filed
 • Managing shipping schedule to meet customer date
 • Managing export documents

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการจัดส่งก๊าซกลุ่มงานออโต้ก๊าซสาขาบางปะกง
 • ประสานงานการขนส่งก๊าซ กลุ่มงานออโต้ก๊าซ
 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในการขนส่งก๊าซ กลุ่มงานออโต้ก๊าซ

23-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานขนส่งตามแผนการจัดส่ง
 • ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ ให้สามารถปฏิบัติงาน
 • Update แผนการจัดส่งตามหน้างานในแต่ละวัน

23-May-17

 

Applied
 • Update แผนการจัดส่งตามหน้างานในแต่ละวัน
 • ตรวจเช็คจำนวนรถและพนักงานขับรถ Update
 • จัดเตรียมเอกสารการแจ้งงานขนส่ง

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.