united overseas bank thai public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 44 jobs
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  Bangkae
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในด้านการทวงถามหนี้
  • มีความรู้ในด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ UOB สำนักงานเพชรเกษมได้
  Next