• Trainer
 • 3 years experience with relevant knowledge
 • Good communication, and Interpersonal skill

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age at least 24 years old
 • Degree in Chinese, HSK Level 5
 • At least 2 year experience in human resources mana

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in HR Training, ER
 • Skill in design course training
 • Experience in Employee Relation in manufacturing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's degree in HRM / HRD
 • 2 year’s experience in Training & Development
 • Male/Female Age not over 30 years

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years’ directly experience in training or HRD
 • Able to speaking and writing in English is a plus
 • 5 Day working

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • At least 2 experience in Training
 • Can drive a car
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • Handle Pension Benefits Obligation (PBO)
 • Support HR local and regional projects
 • Asia Employer Branding: Support the activities

22-May-17

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • หากสามารถเร่ิมงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี -ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมและการพัฒนาองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชืื่อถือ

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in any field
 • 2-3 years exp in General HR duties
 • Good command of English

19-May-17

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • แนะนำ และให้รายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • มีทักษะในการเย็บผ้า มีความรู้งานฝีมือ

19-May-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบรวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรมภายใน

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Training & Development Officer / Sr.Officer
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 2 years experiences of Training & Development

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
 • ใกล้ MRT ห้วยขวาง
 • สิ่งแวดล้อมดี เดินทางสะดวก

18-May-17

THB16k - 30k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการทำ Graphic
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • มีประสบการณ์ด้าน Operation, Retails business

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Be a team member in HRM/HRD project, responsible
 • Fast learning, problem-solving with good attention
 • Bachelor's Degree in any field

18-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการทำ Graphic
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • มีประสบการณ์ด้าน Operation, Retails business

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์
 • สามารถใช้งานคอมฯ Microsoft Excel, Word และ Power

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

17-May-17

 

Applied
 • Implementation training program
 • Support sales and control project
 • Good command in Thai and English

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.