the siam cement public company limited scg
  Suggestions will appear below the field as you type
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด ศิลปศาสตร์
  • ดูแลลูกค้าและยอดขาย สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
  • ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้, สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำงบการเงินรวมรายเดือนและรายไตรมาส
  • ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายบัญชีของบริษัทในเครือ
  • จัดทำงบการเงินบริษัทในเครือ
  Plan Creations Co., Ltd.'s banner
  Plan Creations Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา)
  • จบการศึกษาด้าน Industrial Design, Product Design.
  • กรุณาแนบ Portfolio ผลงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำงบการเงินรวมรายเดือนและรายไตรมาส
  • ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายบัญชีของบริษัทในเครือ
  • จัดทำงบการเงินบริษัทในเครือ
  Next