the red bull beverage co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์บริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี มีหอพัก,ค่าเดินทาง
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ระบบความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี มีหอพัก
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปี ผ่านงานโรงงานอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี