the red bull beverage co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
  • ทำงานที่โรงงานปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง (มีหอพัก)
  • ประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,IE หรือเกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  • ผ่านทดลองงานทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์บริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี มีหอพัก,ค่าเดินทาง