the red bull beverage co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ระบบความเย็น โรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี มีหอพัก
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปี ผ่านงานโรงงานอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์บริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี มีหอพัก,ค่าเดินทาง
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,IE หรือเกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  • ผ่านทดลองงานทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • การปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และภงด.51 ภ.พ.30