• Bachelor's Degree in Electrical field is required
 • 1-2 years’ experience in related field.
 • Able to communicate in English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ : ปวช, ปวส หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • บริษัทฯ มีคอร์ส TRAINING ให้ ก่อนเริ่มทำงาน

18-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.