• Sale, security , CCTV, Intrusion, Access Control
  • distribution and channels and market
  • strategies and target and system

26-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

25-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • กระตุ้นยอดและวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
  • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้า

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.