sukhumvit asset management co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วางแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
  • ระบบ ERP, RPA, e-KYC/NDID, PDPA และ Agile Scrum
  • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้BI Tools และการทำBig Data
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ NPL, NPA
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS9
  • มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินและสินเชื่อ
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
  • วางแผนงานด้านภาษีอากร
  • งานบัญชีด้านงบการเงินและภาษีอากร สถาบันการเงิน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วางแผนกลยุทธ์
  • ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจขององค์กร
  • จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก(Data Analytics)