• Bachelor's degree any field
  • 10 years of Import & Export
  • Handle daily import-export document

21-Jul-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
  • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.