• Corporate Banking Relationship Management
  • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
  • Competitive remuneration

21-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.