• Male/Female, Age 28 - 35 years old
 • Bachelor of Occupational Health and Safety
 • Good command of English and computer literacy

2 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in product management
 • Able to organize, manage and respond positively

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in market research
 • Possess strong leadership, with an analytical mind

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, not more than 30 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 2 years of experience in Export or Sales

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • แจ้งพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม
 • ตรวจสอบ Time Attendance พนักงาน

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

9 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการวางแผน และกิจกรรมทางการตลาด
 • บริหารกิจกรรมทางการตลาด การขายสินค้า
 • ติดต่อหน่วยงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9 hours ago

 

Applied
 • human resources development
 • competency, career development
 • Public presentation

9 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Min 5 years'experience in Environmental management
 • Knowledge ISO9001,ISO/TS19649,ISO14001,OHSAS18001
 • Bachelor's in Environmental Sci / Eng or related

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of working experience
 • Knowledge / Experience in media planning
 • Excellent in both written & spoken English

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ให้บริการระบบงาน ETF, Repo และ SBL
 • เป็นศูนย์กลางในการกำหนด ISIN และ CFI Code

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การขาย
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด Trade Marketing 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • Lead and manage merchandising team
 • Monitoring and evaluate, sales performance
 • At least 3-5 years-experience in Merchandising

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • รับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นทีมได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เคยทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • A minimum of 1 - 3 years in law firm or working
 • Lawyer License of Lawyers council of Thailand

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health and safet
 • Minimum 1-3 years old experiences in Health & Safe
 • Good command in English and Computer literacy

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

9 hours ago

 

Applied
 • CPA
 • Audit
 • -

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เคยมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or master degree in economics
 • 3 years experience in financial marketing
 • developing and implementing complex marketing

9 hours ago

 

Applied
 • บัญชี งบการเงิน
 • ปิดงบบัญชีและการเงิน
 • ภงด.50 และภพ.30

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English
 • Strong in Excel skills

9 hours ago

 

Applied
 • Basic Salary THB 40000 - 50000
 • Working Location: Rayong,
 • Manufacturing - Automotive, Electronic part

9 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer engineering, Computer
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

9 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 – 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

9 hours ago

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational EH&S
 • At least 5 years experience in EH&S
 • ISO14001, OHSAS18001

9 hours ago

 

Applied
 • At least 2-4 years experience in purchasing
 • Good command of English
 • Proficient in computer programs.

9 hours ago

 

Applied
 • At least 1- year experience in Securities Busines
 • Having experience in handling stock management
 • Strong knowledge of MS Office, MS Excel, etc.

9 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ทางบัญชี การเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Excel Function VLookupได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in an Accounts Receivable
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

14 hours ago

 

Applied
 • Bechelor’s Degree in Law or higher.
 • 3 - 5 years working experience.
 • Excellent command in English (TOEIC 800+)

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree on General Management, Food Science
 • Experienced in purchasing for food industry
 • Age, not less than 25 years old

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน RM, BAS,Teller
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 year experience in Leasing management
 • Fluent in English (Both Speaking & Writing)

17 hours ago

 

Applied
 • Senior Officer-HR and Admin
 • Recruiting, payroll, C&B, compliance, ER
 • Administration of asset and facilities

17 hours ago

 

Applied
 • Senior Officer - Accountant
 • Performing the other assignments
 • Accounting, Finance, Economics

17 hours ago

 

Applied
 • recruitment
 • sourcing staff
 • human resources

18 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.