• เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

10 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting degree
 • can close the accounting book using Mac 4
 • Can work in Phuket

23 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

23 hours ago

 

Applied
 • Previous experience in Shipping Lines
 • Computer knowledge on Microsoft office
 • Experience of the accounting process

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5-10 years experience with international companies
 • SAP is a must
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

23 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in accounting policies,costing,taxation
 • Experience in GL accounting-Cost accounting
 • Experience in manufacturing industry

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานบัญชีได้ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

23 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรายได้, ค่าใช้จ่าย, ภาษี,
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting/finance
 • experience in accounting
 • Coordinate with Revenue Department and Audit team

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance & Accounting
 • สายการบิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านการจัดทำรายงานต่างๆ
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 4years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดการงบการเงิน ภาษีอากร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Senior Accountant
 • Leadership of accounting supervisor
 • Registration as a "bookkeeper"

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Cool office in Bearing/Bangna
 • Work in an international company
 • Good perks and benefits

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

06-Dec-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • senior accountant,Reserved sales rebate&promotion
 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับบัญชีแยกประเภท
 • แบบฟอร์ม ภงด.1,3,53ใบสำคัญจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย

06-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

05-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย
 • เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรายได้, ค่าใช้จ่าย, ภาษี,
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting.
 • Minimum 5-10 years full hands-on experience.
 • Pro-active and able to work well under pressure.

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.