• Good command in English
 • Computer literate in Ms Office
 • 5 year of experience in Product of Non-Life Ins.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สื่อภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MALE ONLY, Age 30 up
 • Minimum Bachelor’s degree any field
 • Experience in personnel at least 5 years

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความคิดริเริ่ม ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการตลาด

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To join a market leader and pioneer in electrical
 • To join a company, which compensation and benefits
 • To utilize management skills as a leader

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Thai Nationality, age 35-45 years
 • Bachelor's / Master Degree in Mechanical Enginee
 • 8 - 15 years working experienced in Operation

9 hours ago

 

Applied
 • Male Thai Nationality, age 35-45 years
 • Bachelor's / Master Degree in Mechanical Enginee
 • 8 - 15 years working experienced in Maintenance

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher
 • 5-8 years on working experienced
 • Strong financial modeling, project feasibility

9 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

9 hours ago

 

Applied
 • Engineer, Customer, Electronics
 • IC, Semiconductor, Process
 • Good in Presentation skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male-Female / Age 28-35 Year old
 • Bachelor's Degree or concern
 • 5-10 years of experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male age, 37-42 years old
 • Min 5 years experience in HR, Good in English
 • Able to work in Prachinburi

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบงานวิเคราะห์วางแผนและข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่าน้อย5ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 37-42 years
 • degree/Master degree in Human Resource Management
 • 5 years or working experience in a HR management

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์/ ทัศนคติเชิงบวก / มีภาวะผู้นำสูง

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Business Administ
 • 7 years-experience in Fashion Merchandising

9 hours ago

 

Applied
 • Solid understand in FMCG or consulting industry
 • Experience in running a SME
 • Analyze the business opportunities in snack

9 hours ago

 

Applied
 • Developing a communications plan
 • Developing a media relations strategy
 • Writing and producing PR content, presentations

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age around 30-40 years old
 • Min. 5 years exp. in HR & Admin in JP company
 • Exp. in Payroll, Compensation & Benefit

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการแผนกขนส่ง Transport Section Manager
 • วางแผนควบคุมดูแลงานด้านปฏิบัติการขนส่ง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารขนส่งมากกว่า 5 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • STORE ASSISTANT SECTION MANAGER
 • Implementing systems to ensure stock accuracy
 • Optimize space management

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • บริหารจัดการส่วนงานด้านขนส่งทั้งระบบ

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานขายสินค้าอุตสาหกรรมทางโทรศัพท์
 • สมรรถนะความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

24-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Science or Engineering
 • NPI Quality Engineer, Section manager level
 • 8 years up of experience in IC Manufacturing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • electronics manufacturing
 • SMT, COB, BAG, TAB, FLIPCHIP

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and implement marketing campaigns
 • Control event budget
 • Create presentation media, Release news and update

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English. At least 7-10 years in a/c
 • Able to prepare GL report
 • Able to prepare Sub-Ledgers reports

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Corporate Compliance, Committee Secretary
 • Good command of English
 • Good knowledge of Law & Regulations about S&L

23-Jun-17

 

Applied
 • Good English skills and computer skills in Excel
 • Providing documents to the related government
 • Coordinating with counterparts regarding shipments

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English skills and computer skills in Excel
 • Bachelor’s Degree or Higher in any related field
 • 5 - 8 Years working experience as a supervisor

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • TOEIC Score 650 up
 • Good relationship

23-Jun-17

 

Applied
 • More than 5 years experiences
 • Retail Businesses,Telecommunication,FMCG
 • Presentation, Leadership skill, and Developing

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 4-5 ปี ในการขายส่งสินค้า
 • สามารถที่จะบริหารทีมงานได้
 • มีทักษะด้านการนำเสนอขาย และดูแลตัวแทนจำหน่าย

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • challenge yourself in trading company
 • grow up in your career and gain valuable
 • challenge yourself in HR field

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
 • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Age not above 35 years old
 • Minimum 4 years in HR experiences (Recruitment)
 • Strong understanding of the HR practices

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.