• ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in environment, resource mgnt, engineering
 • 10 years of relevant experience
 • Relevant technical and managerial experience

09-Dec-16

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
 • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Male age 25-32 yrs.old
 • BA. Degree in related field
 • Have experience in related Field

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any relate fields
 • 5-10 years working experience

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

08-Dec-16

 

Applied
 • HR Management operation
 • HR Factory
 • Labor unionized

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • contract drafting and negotiation
 • in-house legal department
 • international law firm, Asia Pacific

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Be able to work for one of the biggest Japanese
 • An opportunity to brash up your HR
 • Be able to be in charge of all the HR system

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

07-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • ปสก. 10 ปีด้านจัดทำบัญชี และสามารถปิดงบการเงินได้
 • เข้าใจระบบและสามารถใช้ SAP ด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้ ISO 9001:2008
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 • บริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้ ISO 9001:2008
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 • บริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age.27-35 yearThai Nationality
 • Experience in Hospitality or Customer Service 3 y.
 • Bachelor degree in English or Tourism & Hotel

06-Dec-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

05-Dec-16

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Safety
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / เครื่องมือวัด
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงของโรงงาน 10 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.