• Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 35-45 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณืทำงาน 7 ปีขึ้นไปด้านงานก่อสร้าง

11 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • รับผิดชอบงานส่วน Logistic Store W/H
 • เพศชาย อายุ 28-30 ปี.
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Logistic, Store, W/H

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคารและระบบงาน
 • ประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด
 • งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ก่อสร้าง / การผลิต
 • มีความรู้ทักษะงานในตำแหน่งที่สมัคร

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายชิ้นส่วนไก่ สินค้าแปรรูป
 • มีทักษะด้านการเจรจราต่อรอง
 • เคยผ่านการทำงานในธุรกิจขายอาหาร

24-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • contract drafting and negotiation
 • in-house legal department
 • international law firm, Asia Pacific

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-Oct-16

 

Applied
 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานผลิตสินค้าอาหารแปรรูป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10ys and above HR experience.
 • Good ownership, good professional ethics.
 • Good Communication in Chinese and English.

21-Oct-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in transport engineering or related fields
 • At least 10 years of experience in transport
 • Five years of experience at the managerial level

20-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีการบัญชี,ผลิต,IT,วิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์, วางแผนงาน และบริหารจัดการ
 • วางแผนการตลาด และสามารถนำเสนอ
 • บริหารจัดการ ให้ทีมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to work outside of Thailand as your carrier path
 • to brash up your negotiation skills in the company

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ( ไม่จำกัดสาขา )
 • มีประสบการณ์งานบุคคลและหรือธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai, Male only, age: 30-40 years old
 • Leadership, Mature and Proactive
 • Knowledgeable in finance, cost, business control

19-Oct-16

THB45k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Male age 25-32 yrs.old
 • BA. Degree in related field
 • Have experience in related Field

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.