samsung life insurance thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิตเป็นอย่างดี
  • สามารถแปลเอกสารภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต
  • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ติดต่อประสานงานการขออนุมัติผลิตภัณฑ์จาก OIC
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเสนอขายผลิตภ