• Safety Officer
 • Occupational Health & Safety,
 • Industrial Hygiene

2 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ในงานจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

15 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ด้าน ISO:9001

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศหญิง

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป วิชาชีพ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Science ,public health
 • At least 3 years experience
 • Can read and write English well.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Occupational Health
 • Safety experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง-ชาย
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Safety Officer / จป.วิชาชีพ

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • มีจป.วิชาชีพ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • OHS experiences from automotive is prefer
 • Strong leadership, interpersonal, trainer skills
 • Experience in implementation of OHSAS18001

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to relocated to Sattahip & go offshore

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Safety Occupational and environmental
 • 2-3 years’ experience in OHSAS 18001 and ISO 14000
 • Leadership and people management skills

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมดูแลระบบ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • ประจำโรงงานอยุธยา(นิคมไฮเทค)
 • หัวหน้างานจป.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำแผนด้านความปลอดภัย

26-Apr-17

 

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำ และวางแผนงานทางด้านความปลอดภ้ย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 22-27 years old
 • Bachelor degree in Occupational health
 • 1-3 years working experience

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ประเมินเนื้อหาต้นฉบับของลูกค้าในเบื้องต้น

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Male not over 25 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experiences 1-2 years (New Graduate is welcome)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

26-Apr-17

 

Applied
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9000, ISO 14001
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in occupational health and safety
 • 3 years of direct work experiences
 • responsible as a company environment officer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of experience in a safety role
 • Degree in safety management
 • Thai nationality, male/female, aged not over 30

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience as Safety Officer
 • experienced in 5S, ISO 9001, ISO14000,OHSAS 18001
 • Degree in Occupational Health & Safety,

25-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Over two years’ experience working in Safety
 • Ability to lead and supervise of over 50 man power
 • Bachelor degree or higher or College Diploma

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in occupational health
 • 1 year experience in related OH&S field
 • Knowledge of OH&S procedure

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบ จป.วิชาชีพ

25-Apr-17

 

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ความปลอดภัยวิชาชีพ ความปลอดภัยอาคาร
 • อัคคีภัยภายในอาคาร

25-Apr-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
 • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.