• อายุ 25-35 ปี
 • ป.โท ชึ้นไป สาขา วิทยาศาตร์อาหาร
 • ประจำ สนง.ใหญ่ จ.สมุทรสาคร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้

13 hours ago

 

Applied
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
 • บริหารการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ทั้งเอกสารและ e-data
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ช่วยนักวิจัย ในเรื่องของการวิจัย
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, ages could be over 30 years
 • Degree or Master’s Degree in any discipline
 • Fresh graduates are encouraged to apply

13 hours ago

 

Applied
 • 3-5 yrs of work experience in multinational co.
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Excellent command of English, written and spoken

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in BBA
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

13 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

13 hours ago

 

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย
 • มีความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

17-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาอาหาร/คหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน Bakery
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ในระบบ ISO
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee research procedures such as data collect
 • Assist Research Manager on research project
 • Conduct market research both of consumer

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years exp. in market research
 • Good command in English
 • Proficiency in MS Office

14-Jan-17

 

Applied
 • Researcher
 • Online
 • Technology

13-Jan-17

 

Applied
 • Ph.D in Civil Engineering , Concrete Technology
 • Material Science (Ceramic) , Inorganic Chemistry
 • Chemical Engineering or any related field / thesis

13-Jan-17

 

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female
 • age not over 35 years old
 • Thai nationality

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพ หรือวิจัย

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any discipline.
 • Fresh graduates are encouraged to apply.
 • Experience in Project coordinator / Recruitment

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Knowledgeable in basic accounting and finance
 • Proficiency in Thai and English

12-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

03-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.