• More than 3-5 years of working experience
 • Negotiation, Time Management and Communication
 • Good knowledge of After Sales Service

5 hours ago

 

Applied
 • Ensure that incoming material quality
 • To continue improvement on coming material quality
 • Assure the incoming material quality

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6 ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรือช่างอิเล็คทรอนิก
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด

21-Jul-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

20-Jul-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพ

19-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5+ years manufacturing Quality experienc
 • Language: English 90% (reading, writing and spea
 • Age between 28-35 Year

19-Jul-17

 

Applied
 • Experience of Quality system
 • Experience in visual inspection
 • Good ability to measure/read Drawing and tolerance

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ QC Call Centre/ Telesales
 • มีความรู้ด้านประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
 • มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.