ptg energy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  IT Risk Management

  PTG Energy Public Company Limited
  Huaykwang
  • พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามผล ความเสี่ยง
  • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ดูแล ทบทวน เอกสารสัญญา กรมธรรม์
  • ติดตาม การแจ้งเคลม
  • ประสานงานกับบริษัทประกันภัย
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน
  • ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย
  • สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพเภสัช)
  • ให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง
  • ดูแลภาพรวมของสาขา
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิจัยตลาด
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบ / ปรับปรุง / พัฒนา ผลิตภัณฑ์
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  Programmer (Java Developer)

  PTG Energy Public Company Limited
  Huaykwang
  • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
  • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
  • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Others
  • บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
  • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
  Next