• เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อธุรกิจข้ามชาติ จะได้รับการ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only
 • 27-28 years old
 • Professional experience in Automotive parts

59 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Vendor management

4 hours ago

 

Applied
 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอที
 • มีทักษะในการสื่อสารและต่อรอง
 • อายุงานเกิน 1 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้า Bath Room
 • ป.ตรีขึ้นไป
 • Excel Advance , SAP

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ผ่านงานด้านพัสดุอะไหล่หรือระบบคลังสินค้า
 • ผ่านงานด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in Purchasing
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
 • Responsible for checking the BOQ,DWG,Specification

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

7 hours ago

 

Applied
 • Regional Work in Scope of Asia Pacific
 • Analyzing Data or/and Making Database
 • High Proficiency in English & Communication Skil

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Engineering or relate
 • Good English Communication Only
 • Male only Age 25 - 35 Year old

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 23-35ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะการเขียน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้อยู่ในเกณฑ์ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistics หรือ Supply Chain
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองการประเมินผู้ขาย

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • วุฒิปริญญาตรี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับจัดซื้อ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จัดซื้อซื้ออะไหล่ช่าง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Puchase
 • Manager
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

17 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

17 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปรณ์ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดหา อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ PO, รับของ, เช็คสินค้าให้ถูกต้องตาม PO

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

17 hours ago

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years of experience in purchasing
 • Reviews purchase order,Negotiating
 • Excellent planning, organizing and follow-up skill

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Supply chain Management or Related field
 • 3 yrs’ work experience in Procurement
 • Procurement, SAP, FMCG

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และทักษะในงานก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจในแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

17 hours ago

 

Applied
 • At least 3-5 years experiences in procurement
 • To source new vendors and minimize the purchasing
 • Experience in SAP program

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree up major related fields.
 • With good English ability;
 • 4-5 years working experience in procurement;

17 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สรรหาผู้ขายรายใหม่
 • พัฒนาผู้ขาย
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารสัญญา PR,PO
 • บริหารสัญญาและประเมินผลผู้รับเหมา
 • บริหาร จัดการคัดเลือก สรรหา ผู้รับเหมา

17 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree/higher in Industrial Management
 • At least 3-7 years’ experience
 • Strong knowledge of stock control

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To develop and motivate professionally competent
 • To achieve the optimum in terms of price
 • To assure continuous flow of required materials

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 to 5 years experience general procurement
 • Strong communication dealing with various levels
 • Team player, analytic, quick learner and committed

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามงานจัดซื้อ วางแผนจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่งสินค้
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Ideally have working experience on ERP systems
 • Intermediate MS Excel / spreadsheet expertise

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • ความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

17 hours ago

 

Applied
 • สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
 • วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาดของวัสดุก่อสร้าง
 • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อ

17 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับโครงสร้างราคา
 • ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ
 • ศึกษาระบบบริหารงานจัดซื้อและ Supply chain

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 8 year experience in procurement
 • Knowledge of procurement principle and ERP

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in a related or technical field
 • Age above 35 years old
 • Being responsible for staff training

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT ข้อกฎหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • 5 yrs+ exp in purchasing field
 • Excellent command of English

26-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.