• ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

08-Dec-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการทำงาน PM และควบคุมงาน PM
 • จัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถพูด ฟัง ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ออกแบบ ติดตั้ง หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหา

03-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.