• 5+ years of experience in marketing, communication
  • Sound knowledge of marketing fundamentals.
  • Undergraduate degree in marketing, communications.

13 hours ago

 

Applied
  • เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด
  • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์จะได้รับพิจารณา

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.