• Excellence in Modern Marketing Concept & Analysis
 • Good presentation skill includes layout and design
 • Very strong command of English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • Support Trade Marketing team
 • manage the quotation and key into system

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ สื่อโซเชียลมีเดีย ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • Admin
 • Good English

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s in business administration or related
 • Male/ Female aged < 30 years
 • At least 2 years experiences in administrative

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • Sale admin
 • Sale assistant
 • Having working experience at 0-2 years

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำข้อมูลทางการตลาดให้บริษัทฯ
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและภายในองค์กร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • Female Only,Thai Nationality, B.A. degree
 • Good communicate in English. (TOEIC 700)
 • STRONG service mind and communication skill.

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.