land and houses bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Senior Compliance Officer / Manager Level

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
  • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
  • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Secretary/เลขานุการ

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • บริหารจัดการการประชุมคณะต่างๆ ตามเกณฑ์ทางการ
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการสื้อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Work in conjunction with relationship managers
  • Constantly contract RM and the clients
  • โอกาสประสบความสำเร็จสูงแค่คุณกล้าที่จะก้าวไปกับเรา
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • รับผิดชอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Report
  • โอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงานใกล้ชิดคณะกรรมการธนาคาร
  • อุ่นใจด้วยนโยบาย Work From Home และ Flexi Hour
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager SME

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ