kiatnakin phatra securities public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • เก็บข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลและระบบงานหลัก
  • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับระบบ กระบวนงาน
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของทีมต่างๆในฝ่าย
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Compliance
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ดำเนินการขายทรัพย์สินทรัพย์รอขายของธนาคาร (NPA)
  • จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน (NPA)
  • วางแผนงานขายร่วมกับการตลาดและจัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดการดูแลทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์รอขายของธนาคาร
  • ดูแลซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ควบคุมงานผู้รับเหมา
  • ติดต่อรังวัดสอบเขตที่ดิน ตรวจสอบกรรมสิทธิ์
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสานงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า
  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้น
  • ดำเนินการทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการสร้าง&พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
  • ประสานงานการออกผลิตภัณฑ์ แคมเปญและโปรแกรมการตลาด
  • พัฒนากระบวนการและระบบงานรองรับการออก/ปรับผลิตภัณฑ์
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
  • พัฒนา Service Model และ End-to-End Process
  • กำหนด Campaign และดูแลกิจกรรมการตลาด
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • บริหารจัดการงานด้านตรวจสอบที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุน
  • ให้คำปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภายใน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Next