kasikornbank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล
  • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ (Math & Statistics)
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • วิเคราะห์สถานะของลูกค้า
  • ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า
  Next