• แก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer,UPS
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการ Back up ข้อมูล

20-Apr-17

 

Applied
  • Age : 22-30 years
  • Bachelor's Degree in Computer Engineering
  • Has good communication skill and service mind.

19-Apr-17

 

Applied
  • ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
  • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.