• ดูแลด้านระบบ Hardware คอมพิวเตอร์
  • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส
  • มีความรู้ด้านระบบเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Hardware)

3 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
  • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20 hours ago

 

Applied
  • Age : 22-30 years
  • Bachelor's Degree in Computer Engineering
  • Has good communication skill and service mind.

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.