• กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

4 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPIs,BSC,ISO และ 5ส.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any relavant area
 • 8 years experience in HR
 • Good communication in English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทรัพยากรบุคคล
 • การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน การฝึกอบรม
 • การทำเงินเดือน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-7 years experience preferably in manufacturing.
 • Solid background in compensation & benefits field.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

5 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการและบริหารจัดการอัตรากำลังคน
 • ดำเนินการปรับปรุงผังองค์กรของแต่ละสายงาน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สรรหาว่าจ้างในวงการร้านอาหาร
 • คล่องแคล่ว ช่างพูด ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน
 • มีอัธยาศัย/มนุษยสัมพันธ์ดี /ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

13 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี, วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HR 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ สามารถขับรถได้ ไปต่างจังหว้ัดได้

27-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Work with HR Manager to assess general training
 • Develop OD & People development programs
 • Development and analysis.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Performance Management
 • Training Road Map & IDP
 • บุคลิกภาพดี กล้าคิด กล้านำเสนอในสิ่งแปลกใหม่

27-Apr-17

 

Applied
 • วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30-35 years old with Bachelor's degree in HR
 • At least 5 years experience in HRM is preferred
 • Good interpersonal skills & communications skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To accomplish and supervise the assigned tasks
 • To identify training and development needs
 • To design, develop training and programs

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HRM work

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและค่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

25-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

25-Apr-17

 

Applied
 • 5 years in recruitment and sourcing experience.
 • Understand well especially in retail business.
 • Multi-task and willing to work under high pressure

25-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่กี่ยวข้อง เช่น HR/OD
 • เคยปฏิบัติงานด้าน OD มาแล้ว
 • สามารถสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง

25-Apr-17

 

Applied
 • HRBP who can handle job in international company
 • will be pleased to work 6 months contract
 • you can be freelancer or a job seeker with HR HRBP

25-Apr-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Planning fiscal budget
 • Age over 28 years old
 • More than 3 year experience in human resources fun

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

25-Apr-17

 

Applied
 • Fluent in English & Thai (verbal and written)
 • Must be hospitable and willing to help others
 • Passionate, a team player, flexible, fast learner

25-Apr-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • Play key role in Human Resources Business Partner
 • Manage and control HR Processes and Procedures
 • Lead and monitor HR related activities

25-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to work at the world’s famous depart
 • Opportunity to join a company which is rapidly
 • Important position who help whole company

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 27 Years up
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good knowledge in labor law,employee relation

24-Apr-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

24-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • สามารถเป็นวิทยากร / ผู้สอน งานฝึกอบรม
 • 4 ปี ในงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
 • มีความรู้คุณภาพ ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม

24-Apr-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge of Labor Law.
 • At least 5 years experience in human resources.
 • Strong leadership and interpersonal skills.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-7 years in HR Operational tasks from MNC.
 • Skills in ER, Training, Administration support.
 • Good English skills, hands-on and independantly.

23-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • Bachelor's or Master Degree in HRM or related file
 • Required 3 - 7 years experience in HR&GA

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45
 • ประเมินพนักงานเข้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.