• Thai Nationality, Female 22-25 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • Welcome New Graduated

26-May-17

 

Applied
 • Prepare and submit training record to labour dept.
 • Manage PR/PO process for HR and Admin
 • Support all admin task for HR and Admin

26-May-17

 

Applied
 • Education specialized certification in HR
 • 6 years experience in supporting a human resource
 • Fluency in written and oral English.

26-May-17

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

26-May-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

26-May-17

 

Applied
 • Female 25-30 years old with Thai nationality
 • 2-5 years working experience in Payroll
 • Time attendant, Calculation, HRM

26-May-17

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years Experience in HR -Payroll,Welfare
 • Bachelor or Master Degree
 • TOEIC 7000, Age 23-27

25-May-17

 

Applied
 • To be responsible for man power planning
 • To make Job description
 • To recruit new staff (Campus recruiting)

24-May-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-24 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสรรหาพนักงาน ประกันสังคม กองทุนทดแทน

23-May-17

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-32 years
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 3 years experience in Related field

23-May-17

 

Applied
 • HR Managemant
 • Good oral and written communication in English
 • Recruitment Process

23-May-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Graduate in Bachelor degree in any relate field
 • Female 21-27 years old

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงาน ด้านบริการ งานธุรการทั่ว
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการ งานด้านสวัสดิการของพนักงาน

22-May-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1 ประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.