• Head of Finance & Accounting
 • Assistnat Head of Finance & Accounting
 • Tax & Accounting

17 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28+ ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.มีความละเอียดและรอบคอบในงาน
 • 3.สามารถปฏิบัติงานที่ชลบุรี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Must have CPD license. 3 years Exp in Accounting

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

27-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงาน,ตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน และมีความอดทน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานงบดุล รายงานกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบ แก้ไข ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาบัญชี - การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.