• ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 5 ปี
  • มีทักษะและความเข้าใจ Sales Drivers Programs

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.