• Bachelor's degree in finance/accounting.
 • Experience in Financial Analysis.
 • Strong analytical and problem solving skills.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น
 • มีความเข้าใจในการทำตลาด งานขาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ Presentation สำหรับข้อมูลในการวิเคราะห์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • Excellent English communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics
 • Experience in financial planning and analysis
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ Years Accounting/Finance or Analytics
 • Strong Analytical,Quantitative Presentation Skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Management report
 • Monthly Business Planning
 • Business Analysis

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว และการนำเสนอ
 • ชอบเข้าสังคม และมีความคล่องตัวในการเดินทางพบลูกค้า

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Performing analysis on financial and analytical
 • Responsible for accuracy of financial information
 • Analyze complex financial information and reports

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานการเงิน ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำแผนการบริหารเงิน แผนกู้ยืมเงิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนของบริษัทฯ

19-Oct-16

 

Applied
 • Master’s degree in Finance or related field.
 • Experience in Financial Business Advisory.
 • Strong analytical and presentation skills.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 8 years’ experience at the management level
 • Aged between 35-45 years old
 • Strong knowledge of MS Excel and MS Access

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide automated financial report/OPEX monitoring
 • Consolidate cost center budget/develop budget plan
 • 3 year experience in Finance/Accounting

19-Oct-16

 

Applied
 • Analysis on the performance of logistics business
 • Support Annual Budgeting -Revenue
 • Minimum 5 to 6 years of working experience

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.