• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Economic
  • Finance
  • Banking

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.