• Bachelor’s degree in accounting
 • 5 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

28 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

29 mins ago

 

Applied
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ฝึกอบรม
 • ฝ่ายบุคคล

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command spoken and written English
 • Min. 2 years of event management experience
 • Charismatic, and dynamic personality

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command spoken and written English
 • 2years experience in MICE event account management
 • Development MICE skill opportunities

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years experience in managerial level
 • experience in Restaurant Business
 • 7 years experience in finance & accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring, maintaining and developing HR systems
 • Coordinating and reporting to executives
 • Guiding the management team on HR matters

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 40-55 ,วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี
 • **มีประสบการณ์ด้าน Machine อย่างน้อย 5 ปี***

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์,ความสามารถในการนำเสนอ
 • ควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 8-15 ปี
 • Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหาร Call center ไม่ต่ำกว่า 5ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

10 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

13 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male - Female , age 38-42 years
 • Degree in Computer Science, IT
 • Good command in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control performance of engineer
 • 5-10 years experiences in manufacturing
 • Set and Control of Purchase requisition

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้า

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบขบวนการทำงาน
 • รับผิดชอบในการปิดการขายลูกค้า
 • รับผิดชอบในการเคลมเงินต่างๆ

13 hours ago

 

Applied
 • Health insurance
 • good career advancement
 • high development opportunity

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแล เครื่องจักร 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุม ดูแลขบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ซ่อมทั่วไป
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • กำกับ ดูแล และควบคุมทีมงานขายระดับจังหวัด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล / ธุรการ
 • ดูแลงานด้านงานฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร
 • บริหารงานระบบคุณภาพISO9001:2008

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ประสบการ์ด้านการตลาดต่างประเทศ 1-3 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

13 hours ago

 

Applied
 • develop and handle all tasks in production dept.
 • 5 years experience in maintenance
 • Bachelor degree in mechanical

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์
 • ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี /ป.โท
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดทำหนังสือ / การเรียนการสอน
 • มีมุมมองทางด้านการขาย และการตลาด

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

13 hours ago

 

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • 8 years of direct work experience in logistics
 • 3 years of which at a management level

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารซ่อมบำรุงเเครื่องจักร ภายในโรงงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • ,งานซ่อมบำรุงแอร์รวมถึงเครื่องจักรภายในโรงงาน

13 hours ago

 

Applied
 • - เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • -วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • -ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Multitask sensitive
 • Knowledge in CRM, Call Center Operation is a plus
 • Business Leadership skills

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถปิดงบและ รู้ระบบบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express เพื่อบันทึกบัญชีได้
 • เงินเดือนตามตกลง (ต่อรองได้)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์และทักษะการเป็นหัวหน้า
 • ปิดงบภายในและจัดทำรายงานบัญชีบริหาร

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญา ตรี – ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานบุคคล10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท หรือ เอก ด้านวิจัยและพัฒนาด้านชีวพลังงาน
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยงานพัฒนาด้านชีวพลังงาน 10 ปี
 • Bio-based Chemical building blocks

13 hours ago

 

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสานงานหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการ
 • ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติระดับต่าง ๆ
 • ต้องไปทำงานประจำที่สาขาพัทยา หรือสาขาอื่นๆ

13 hours ago

 

Applied
 • Developing and overseeing control systems
 • Evaluating the efficiency of controls
 • Revising procedures, reports

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum of 10 years experience in operation
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.อยุธยา หรือ สาขา จ.ชลบุรี
 • มีภาวะผู้นำ ขยัน ชอบงานท้าทาย
 • คิดบวก ซื่อสัตย์ รักในงานขาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and monitor the activities of QA/QC
 • Represent the company to vendors, customer
 • Provide training to staff

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.