• Legal Manager
 • Lawyer
 • Shopping Mall/ Real Estate experience

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัท

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Maintenance and support of Microsoft System
 • Experience in Information Technology
 • Fluent in both English & Thai

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • As last 5 years managerial experience as sale
 • Good command of spoken and written in English
 • Good interpersonal skills

4 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปีบริบูรณ์
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานหัวหน้างาน/ผู้จัดการ 3-5 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing/Business/Management or equival
 • 10 Years working experience in sale
 • Proficient in English or Chinese

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลงานด้านการบัญชีและการเงินในทุกฟังก์ชั่น
 • Accounting&Finance Manager
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ
 • มีความรู้เชืี่่ี่ยวชาญด้านบัญชีอย่างดี
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance / Accounting/ budgeting / Forecasting
 • Financial Control / BOI / Cost Control /Analysis
 • Business Monthly Report / Business planning

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

4 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering(4 Years)
 • At least 10 years experienced on maintenance
 • Based in Rayong

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำงานบุคคลทั้งหมด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ภาษาอังกฤษได้ ทำงานบุคคลทั้งหมด
 • หัวหน้างานบุคคล ภาษาอังกฤษได้ ทำงานบุคคลทั้งหมด

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Have experience in Sales, new market development.
 • Can drive car and have Driving License.
 • Planning and control, to achieved target

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operations Manager
 • Food
 • Operations

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทั้งระบบด้านการขาย

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท บริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 29 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สามารถติดต่อประสานกับหน่วยต่างๆได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 27 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Finance & Banking
 • Minimum of 10 years’ experience in banking
 • 5 years related to credit administration

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Total Experiences in Accounting field 8 years
 • Good command of the English language. (speaking)
 • Handle full set of accounting and finance.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Career Development
 • Assistant Production Manager (I.E.)
 • Industrial Works

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Provide end-to-end ICT solution
 • Technical presentation to key government customers
 • 5 years working experiences with Government

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ทันสมัย
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Strong in Oversea Trading with trading license
 • Implement Oversea trading strategy to grow volume

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการโรงงานอาหาร
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนต่างๆ ตรวจสุขภาพประจำปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing overseas suppliers for direct materials
 • Controlling cost reduction and related activities
 • Auditing or reviewing the approved vendor’s

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Below the line : Co-promotion, LSM, Open Shop
 • Male/Female age over 28 years old.
 • 3 years working experiences as in marketing

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

4 hours ago

 

Applied
 • Management Skill (Sales,CS,Supply Chain)
 • Strong Communication
 • Self-motivated and ambitions

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักในการขาย
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25- 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนโครงการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-7 yrs in Sales, Medical Supplies Sales Preferred
 • Result Oriented ,Service Mind, Good Interpersonal
 • Salary 40K or above, 5 Work days, Flexible Hours

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.