• Service Center Operation Management for 5 years
  • Improve and manage service operation center
  • Conduct service activities improvement

28-Mar-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.