• Bachelor degree in Economics / Finance
 • At least 2 years experiences in Credit analysis.
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • checking annual review of customer’s performances
 • perform credit analysis to identify history
 • At least 10 years experience in related field.

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 5 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachlor's or Master's degree in Finance,Accounting
 • Should have credit experience
 • Good Command in English

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 2 - 8 years working experience in Finance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in collection and credit control
 • 1-5 year direct experience
 • SAP experience is a plus

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analyst, Corporate business
 • Financial services provider, leasing, banking
 • credit managemnet

29-Nov-16

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, Age 25-32 years old
 • Have strong financial modeling skill
 • Good in English skills

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ขั้นตอนและการพิจารณาสินเชื่อตามนโยบายของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • เตรียมเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนการสมัครสินเชื่อ

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

01-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.