• Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

03-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 7 years experience in Costing Account
 • Good Command in English
 • Salary up to THB 100,000 ++

03-Dec-16

 

Applied
 • พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในการจัดทำและบริหารบัญชีต้นทุน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fortune 500 listed company
 • Great career development in MNC culture
 • Very dynamic Finance Team

02-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • คำนวณต้นทุนการผลิตการปันส่วนค่าใช้จ่าย
 • วางแผน จัดทำ ตรวจเช็ค บันทึกบัญชีวัตถุดิบต่างๆของโ
 • จัดทำรายงานและเคลมภาษีสรรพสามิตส่งหน่วยงานราชการ

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2-3 years’ experience in the manufacturing.
 • 5 years’ experience in budgeting,costing.
 • Knowledge in SAP

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ' s degree in Accounting
 • Experiences in Cost Accounting
 • Good command of English and computer literacy

02-Dec-16

 

Applied
 • RESOURCE RECOVERY TECHNOLOGY AND CONSULTANT CO.,LT
 • Tel.063-414-0002,086-890-6894
 • ติดต่อ Sujittra.s@gsia-accounting.com

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Cost Accounting
 • Experience in a multinational manufacturing
 • Good command of spoken and written English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Costing
 • Analysis

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน งบประมาณ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 7 years experience in Costing Account
 • Good Command in English
 • Salary up to THB 100,000 ++

01-Dec-16

 

Applied
 • Work exp from manufacturing under BOI
 • Work exp in all fiinance & accounting activities
 • CPD holder license

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
 • มีประการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำบัญราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

30-Nov-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 6 years’ experience of cost accounting.
 • Good communication skills in English.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามรถใช้งานโปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามรถใช้งานโปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Costing
 • บัญชีต้นทุน
 • Accountant

30-Nov-16

 

Applied
 • Experienced in Costing with SAP system
 • Experienced in Costing for Manufacturing
 • Good English communications

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี การบัญชี, ทำงานที่ จ.พิษณุโลก
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/บัญชีโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสในการเติบโตสูง ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • อดทน
 • ซื่อสัตย์

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

29-Nov-16

 

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials & materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity under cost

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ :หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ :หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้สามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำต้นทุนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting/Accounting
 • experience in cost accounting and finance
 • Costing experience in FMCG/Foods/Beverage

28-Nov-16

 

Applied
 • Age over 37 years old
 • Bachelors or Master degree in Accounting
 • Some experience in budgeting, cost control

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ ,วัตถุดิบ และใบรับผลผลิต
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

28-Nov-16

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting (SAP)
 • Be able to work in Wellgrow Industrial Estate
 • Background in Manufacturing

28-Nov-16

 

Applied
 • อายุ 32-45 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 5 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนงบประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Experience in real estate sector
 • Graduated from well known University
 • Strong cost accounting experience

28-Nov-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting as a minimum require
 • Good command of English
 • Base on Chonburi province

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.